Etik & Hållbarhet

CB Fonder har implementerat etik och hållbarhet både internt i den egna organisationen och externt för de investeringar som görs av de av bolaget förvaltade fonderna, CB European Quality Fund och
CB Save Earth Fund. För den egna organisationen har bolaget implementerat en policy inom fyra områden:

 • Finansiell hållbarhet - företagets finansiella position
 • Social hållbarhet - anställdas villkor, trivsel och hälsa
 • Ekologisk hållbarhet - verksamhetens miljöpåverkan
 • Mångald - främjande av oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande samt mångfald vad gäller ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund.

För de investeringar som görs av de av bolaget förvaltade fonderna utgår etik och hållbarhet inte från ett filantropiskt förhållningssätt utan syftar till att generera absolut och konkurrenskraftig avkastning till investerare. De av CB fonder förvaltade fonderna investerar i bolag med en stabil vinstutveckling och långsiktigt hållbar affärsidé, varför fonderna inte har några innehav i s k "big oil/gas" bolag och således ingen exponering mot s k "stranded assets".

 

De av CB Fonder förvaltade fonderna investerar ej heller i bolag som är verksamma inom: 

 • Produktion av tobak och alkohol
 • Vapentillverkning
 • Spel och Dobbel
 • Pornografi

Restriktionen gäller även företag som tillhandahåller tjänster/produkter inom områdena i fråga och avser de fall där mer än 5% av företagets rapporterade omsättning i den senast publicerade årsredovisningen har genererats från en eller flera av nämnda branscher.

CB Fonder strävar vidare efter att de av bolaget förvaltade fonderna investerar i bolag som skall verka för att främja de mänskliga rättigheterna. Bolaget skall därför i sin kapitalförvaltning visa särskild aktsamhet mot placeringar som utgör en risk för medverkan till:

 • Skadliga former av barnarbete och tvångsarbete eller orimliga arbetsförhållanden (definierat i FN:s barnkonvention samt ILO:s konventioner nr 29, 87, 98, 105, 138 och 182)
 • Medveten diskriminering av anställda p g a kön, ras eller religion     (definierat i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt ILO:s konventioner nr 100 och 111)
 • Medvetna brott mot centrala internationella överenskommelser på miljöområdet (definierat i FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet)
 • Korruption, utpressning och/eller bestickning (definierat i FN:s konvention mot korruption)  

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy - CB Fonder

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport - CB Fonder

Mångfaldspolicy

Mångfaldspolicy - CB Fonder

Exkluderingslista

Exkluderingslista - CB Fonder

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar - CB Save Earth Fund
Hållbarhetsrelaterade upplysningar - CB European Quality Fund

Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation

Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation - CB Save Earth Fund
Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation - CB European Quality Fund

Periodiska upplysningar

Periodiska upplysningar 2022 - CB Save Earth Fund
Periodiska upplysningar 2022 - CB European Quality Fund
Periodiska upplysningar Q3 2023 - CB Save Earth Fund
Periodiska upplysningar Q3 2023 - CB European Quality Fund

Negativ påverkan på hållbarhetsfaktorer (PAI)

Negativ påverkan på hållbarhetsfaktorer - CB Fonder
Negativ påverkan på hållbarhetsfaktorer - CB Save Earth Fund
Negativ påverkan på hållbarhetsfaktorer - CB European Quality Fund
Etiska riktlinjer