UN PRI

I februari 2011 undertecknade CB Fonder UN PRI, de av FN sanktionerade principerna kring socialt ansvarsfulla investeringar.

UN PRI:s sex principer och samarbetsnätverk bildar en referensram för investerare som vill öka ansvarsfullheten i sin placeringsverksamhet. Kärnan i UN PRI:s innehåll är att beakta ansvarsfulla och etiska riktlinjer vid placeringsbeslut, att arbeta för förändringar genom aktivt ägarskap och att uppmuntra till rapportering om etiska aspekter i affärsverksamheten. Läs mer om UN PRI här.

Genom att godkänna principerna förbinder sig CB Fonder att:

  • Beakta miljömässiga-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
  • Föra en aktiv ägarpolitik som införlivar miljömässiga-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i såväl policy som praktik.
  • Eftersträva att bolag vi investerar i ger tillräklig information om miljömässiga-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i sin verksamhet.
  • Främja acceptans och implementering av Principerna inom investeringsbranschen.
  • Samarbeta med andra aktörer inom branschen för att förbättra effektiviteten av implementeringen av Principerna.
  • Årligen rapportera vilka åtgärder och framsteg vi, i vår roll som förvaltare, gör för att implementera Principerna.

Läs assessment report här. På UN PRI:s websida finns beskrivning av metod samt senaste transparancy report.

pri_logo_200x80


An investor initiative in partnership with UNEP FI and the UN Global Compact.