Fondfakta

Startade: Strategi: 15 november 1995, Fond 2 juni 2000
Strategi: Lång europeiska aktier noterade i länder som ingår i MSCI Europe
Innehav: Normalt 20-35 aktier
Placeringsregler: Enskilt innehav - max 10% av AUM
Summa innehav > 5% av AUM - max 40% av AUM
Målsättning: Överträffa MSCI Europe Net - rullande 12 månader
Lägre standardavvikelse än MSCI Europe Net
schack

Fondstruktur & Koder

Fondbolag:

Luxcellence Management Company S.A.
5, Allée Scheffer

L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank Luxembourg
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg
UCITS-klassificering: UCITS
Fondens säte: Luxemburg
Fondvaluta: EUR
Minsta investeringsbelopp: Nej
Köp/sälj: Daglig/daglig
ISIN (Sicav A): LU0112589485
ISIN (Sicav I): LU0806934948
ISIN (Sicav D): LU1179404386
RIC (Sicav A): 908840.FBF
RIC (Sicav I): 68168046
Lipper ID: 60079755
Bloomberg (Sicav A): EUREUEA LX
Bloomberg (Sicav I): EUREQIC LX
Bloomberg (Sicav D): CEQEEFD LX
LEI: 549300G6TK5TFMDMOC83

Avgifter

Andelsklass A/D I
Förvaltningssvgift: 1,5% 0,5%
Prestationsbaserad avgift Nej 20% på avkastning
> MSCI Europe
Inträdesavgift: Nej Nej
Utträdesavgift: Nej / 1% Nej
High-water mark: n/a

Ja: kollektivt,

evigt och relativt

Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.