Ordlista

Absolut avkastning

Positiv avkastning på en portfölj eller portföljer mätt i kronor eller i procent av ursprungligt investeringsbelopp. Fonder med ett positivt avkastningsmål strävar efter att leverera positivt avkastning oavsett marknadens utveckling. 

 

Aktiv förvaltning

Innebär att förvaltarna tar aktiva investeringsbeslut utifrån sin uppfattning om marknaden och bolag. Fördelningen av tillgångar kan variera med tiden beroende på marknaderna och de beslut förvaltaren tar.

 

Alfa

Mått på den aktiva avkastningen på en investering, dvs. uppskattar förvaltarens förmåga att överträffa sitt benchmark (jämförelseindex).

 

AUM (Assets Under Management)

Värdet av alla värdepapper i en fond samt likvida medel och fordringar minus skulder vid en viss tidpunkt.

 

Benchmark (jämförelseindex)

Index som fondens förvaltning mäter sig med.

 

Beta

Känslighet för marknadsrörelser. Beskriver hur väl avkastningen på en aktie eller fond följer avkastningen på marknaden som helhet.

 

Bruttoexponering

Summan av marknadsvärdet av de långa och de korta positionerna i en portfölj, uttrycks som procent av AUM.

 

DrawDown

Nedgång från toppen, uttrycks i %.

 

Fond-i-fond

En fond som innehar investeringar i minst två andra fonder (även kallad "fondandelsfond").

 

Geometrisk medelavkastning

Medelavkastning med hänsyn tagen till ränta-på-ränta. Denna typ av medelavkastning används normalt för fonder, aktier och index.

 

High-water mark

En princip som innebär att prestationsbaserat arvode endast utgår då eventuell underavkastning i förhållande till benchmark från tidigare perioder har återhämtats.

 

Index

Jämförelsetal som anger värdeutveckling i förhållande till en bestämd startpunkt.

 

Informationskvot

Årlig överavkastning för perioden dividerat med tracking error. Beskriver hur mycket extra avkastning man har fått jämfört med index i förhållande till hur mycket man tillåtit sig att avvika från index.

 

Konfidensgrad

Ett statistiskt mått som anger hur stor sannolikheten är att det intervall man omger sitt urvalsvärde med inrymmer det sanna värdet.

 

Konsistens

Andel tidsperioder som fonden har gått bättre än index.

 

Korrelation

Ett statistiskt mått som beskriver graden av linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelation antar per definition ett värde mellan +1 (perfekt positiv korrelation) och –1 (perfekt negativ korrelation). Värdet 0 visar att det inte finns något linjärt samband mellan tidsserierna.

 

Long-only fond

En fond som endast kan ta långa positioner.

 

Lång position

En tillgång man äger eller på annat sätt får del av dess värdeutveckling.

 

MTD (Month-To-Date)

Avkastningen från månadens början till angivet datum.

 

NAV-kurs (nettoandelsvärde)

Marknadsvärdet på en fondandel. Mått på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnader fördelat på antal fondandelar.

 

Nettoexponering

Markandsvärdet av de långa positionerna minus de korta positionerna i en portfölj, uttrycks som procent av AUM.

 

Passiv förvaltning

Förvaltning av en portfölj där målet är att inte avvika från fastslaget index.

 

Risk

Risk mäts ofta som standardavvikelse, se nedan.

 

Sharpe-kvot

Ett mått på portföljens riskjusterade avkastning. Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

 

Standardavvikelse

Standardavvikelse används vanligtvis för att spegla en investerings risknivå och anger hur mycket värdeutvecklingen har varierat över tid. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk, låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk.

 

Tracking Error

Standardavvikelsen (uppräknad till årstakt) för skillnaden mellan fondens utveckling och index utveckling. Låg aktiv risk ger låg möjlighet att slå index.

 

Value at Risk (VaR)

Ett sannolikhetsbaserat statistiskt mått på risken i en portfölj. Måttet uttrycker den förlustnivå som portföljen ej förväntas överskrida under en given tidsperiod med en given grad av statistisk säkerhet. Måttet uttrycks i procent av AUM.

 

YTD (Year-To-Date)

Avkastningen från årets början till angivet datum.

 

Ordlista