Fondfakta

Startade: 9 juni 2008
Strategi: Lång aktier globalt inom områdena:
- förnybar energi
- vattenhantering
- miljöteknik
Innehav: Aktier, aktivt förvaltade fonder samt ETF:er
Placeringsregler: Enskilt aktieinnehav - max 10% av AUM
Summa aktieinnehav > 5% av AUM - max 40% av AUM
Målsättning: Överträffa MSCI World Net - rullande 12 månader 
Lägre standardavvikelse än MSCI World Net
vind

Fondstruktur & Koder

Fondbolag:

FundRock Management Company S.A.,

4, rue Peternelchen,

L-2370 Howald,

Luxemburg

Förvaringsinstitut:
Skandinaviska
Enskilda Banken S.A.,

4, rue Peternelchen,

L-2370 Howald,

Luxemburg

UCITS-klassificering: UCITS
Fondens säte: Luxemburg
Fondvaluta: EUR
Minsta investeringsbelopp:

RC: Nej

IC: 0,5 MEUR

ID: 0,5 MEUR

Köp:

Dagligt

Sälj:

Dagligt

ISIN:

RC: LU0354788688

RC-SEK: LU1760112463

IC: LU0354788506

ID: LU1053083884

RIC: RC: 913218.FBF
IC: 68173241
Bloomberg:

RC: CBSVERC LX

RC-SEK: CBSERCS LX

IC: CBSICAE LX

ID: CBIDLUX LX

LEI: 529900CM3ES7TC9YOL54

Avgifter

Andelsklass: RC IC / ID
Förvaltningssvgift: 1% 0,5%
Prestationsbaserad avgift: Nej 20% på avkastning > MSCI World
Inträdesavgift: Nej Nej
Utträdesavgift: Nej Nej / 1%
High-water mark: n/a Ja, evigt, kollektivt
och relativt*
*Beräknat från startdatum av varje andelsklass.
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.